Indholdsfortegnelse :
Kapitel 1 Klubbens navn, tilhørskommune
Kapitel 2 Klubbens formål, finansiering
Kapitel 3 Optagelses betingelser , medlemmernes rettigheder og pligter
Kapitel 4 Klubbens bestyrelse
Kapitel 5 Generalforsamling
Kapitel 6 Kontingent
Kapitel 7 Klubbens ture
Kapitel 8 Tvister
Kapitel 9 Ophævelse af klubben

Kapitel 1
§ 1  KERTEMINDE FRØMANDSKLUB (K.F.) er stiftet d. 1 september 1969. og er hjemmehørende i Kerteminde Kommune.

Kapitel 2

§ 2 Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art. Klubbens drift og virke finansieres primært gennem kontingenter.

§ 3 Klubben er optaget i Dansk Sports dykker Forbund , hvis vejledende sikkerhedsregler er gældende for klubben og dens medlemmer.

Kapitel 3

§ 4 Som medlemmer kan optages enhver person , der opfylder klubbens betingelser , og er uden mellemværende med anden klub under Dansk Sportsdykker Forbund , og kan enten indtræde i :
a) Juniorafdeling fra 10 år til fyldte 16. år.
b) Seniorafdeling fra fyldte 16. år.
c) Afdeling for passive medlemmer.
Ad a) Ved optagelse i juniorafdeling kræves forældres/værges skriftlige tilladelse.

Alle der ønsker at støtte Kerteminde frømands klub. Men som passivt medlem kan man ikke være i besiddelse af nøgle til klubhus, og kan kun benytte huset på klubaftner el. lignende, ellers kun med bestyrelsen/hus udvalgets samtykke.

§ 5 Optagelse sker ved henvendelse på mail til formanden eller kasseren.  Optagelser skal godkendes af formanden eller kasseren.

§ 6 Medlemmernes rettigheder og pligter:
a ) Dykke under iagttagelse af Dansk sportsdykker forbunds vejledende sikkerhedsregler.
b ) Alle aktive medlemmer har stemmeret.
c ) Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
d ) Alle medlemmer har tale ret på Kerteminde frømands klubs generalforsamlingen.
f ) Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme, kan ekskluderes eller idømmes karantæne.

Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme karantæne efter indkaldelse til høring. Til høring indkaldes berørte medlem(mer) samt bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indankes for generalforsamlingen

§ 7 Ansvar-/erstatningsspørgsmål for klubbens materiale påhviler brugeren. Skader/bortkomst på/af klubbens materiale fordrer uopholdelig indberetning til bestyrelsen , der i hvert enkelt tilfælde kan træffe afgørelse om ansvar . Ved leje af klubbens udstyr kvittere man for udlevering/aflevering ved materialforvalteren.
Opbevaring af materialer i klubben er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige godkendelse, som skal fornyes hvert halve år.
Klubben hæfter ikke for materialer, som henligger i klubhuset.

Kapitel 4

§ 8 Klubbens bestyrelse består af en formand , en næstformand , en kasserer , en sekretær , og en materialforvalter.

§ 9 Formand og kasserer vælges for to år. Formanden vælges på ulige årstal. Kassereren vælges på lige årstal.

§ 10 Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal , to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

§ 11 1. og 2. suppleant vælges for et år ad gangen.

§ 12 To revisorer vælges for et år ad gangen.

§ 13 Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben udadtil og i DSFs repræsentantskab. Formand og kasserer skal underskrive økonomiske og juridiske bindende aftaler.

§ 13a Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmed-lemmer til enten alene eller i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

§ 14 Udgået

§ 15 Klubbens midler anvendes ifølge budget , som bestyrelsen forelægger ved ordinær generalforsamling , for det kommende år. Godkendelse af budget må ikke indebære at der stiftes gæld i klubbens navn.

§ 16 Det påhviler bestyrelsen at holde DSF. underrettet om enhver til eller afgang af medlemmer en gang årligt , samt om ændringer i bestyrelsen.

§ 17  Udgået

§ 18 Bestyrelsen skal arrangerer ture , træning , møder og anden aktivitet i klubbens ånd , ligesom den er ansvarlig for ,at meddelelser af almen interesse , der tilgår klubben fra DSF. m.v. , tilgår medlemmerne.

Kapitel 5

§ 19 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt enden udgangen af Feb måned. Indkaldelse skal ske ved meddelelse enten på mail eller brev med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling:
1.) Valg af dirigent.
2.) Valg af stemmeoptællere.
3.) Formandens beretning.
4.) Revideret regnskab samt budget for kommende år fremlægges.
5.) Fastlæggelse af kontingent.
6.) Indkomne forslag.
7.) Valg af bestyrelse.
8.) Valg af 1. og 2. suppleant.
9.) Valg af to revisorer.
10.) Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til lovændring skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest 1.månede før generalforsamlingen.
Lovændring skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 20 Afstemning om kandidater til bestyrelsen skal være hemmelig, når blot et medlem kræver det.

§ 21 Afstemning i forhold , der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens formål og bestemmelser skal være hemmelig , når blot et medlem kræver det.

§ 22 Anden afstemning foretages ved håndsoprækning.

§ 23 Alle valg , herunder lovændringer afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§ 24 Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 25 Der skal føres protokol , som underskrives af dirigenten.

§ 26 Al stiftelse af gæld skal forelægges til afstemning på generalforsamling ( ordinær el. ekstraordinær ). Hvis det bestemmes på generalforsamling , at klubben skal stifte gæld, skal en sådan prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 27 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes , når tre bestyrelsesmedlemmer el. mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelsen skal ske ved skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest en måned efter , at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.

Kapitel 6

§ 28 Kontingent opkræves 1 år forud og inkluderer kontingent til DSF. Restance medføre automatisk tab af medlemskab. Ved genindmeldelse skal der betales evt. gammel restance og indmeldelsesgebyr til DSF.

Kapitel 7

§ 29 Ingen tur må foretages i klubbens navn, el. med klubbens mærke, uden bestyrelsens samtykke. Desuden skal dykkerturene foretages under iagttagelse af Dansk Sportsdykker Forbunds vejledende sikkerhedsregler.

Kapitel 8

§ 30 Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål , der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og regler, og der kan træffes afgørelse om forhold , der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning/behandling på førstkomne generalforsamling.

§ 31 Ønsker et medlem forelagt en sag for DSF´s bestyrelse el. udvalg under dette , rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne i to eksemplarer til DSF. med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.

Kapitel 9

§ 32 Hvis det bestemmes på en generalforsamling , at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Hvis ovennævnte flertal opnås, skal bestyrelsen realiserer klubbens værdier og et evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.

Ovennævnte love er revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 09. Feb 2018.